MeerWaardehypotheek

Korte samenvatting
Er bereiken ons opnieuw vragen en klachten over de Meerwaardehypotheek. Toen een Postbank produkt. In 2004 schonk Tros Radar aandacht aan de zaak in een TV-uitzending. Vermogensmonitor heeft dat destijds op gang gebracht. Postbank heeft toen een garantie verstrekt (in twee varianten) voor de resterende looptijd of een deel ervan.

Nu bij weigering van ING om nieuwe hypotheek te vestigen (om financiele reden bijvoorbeeld), verliezen consumenten daarmee hun recht op de garantie. Dit lijkt niets bijzonders, maar het gaat om een depot waarop door slechte beleggingen (verzuim van ING in 2002-2004; hadden dollarrisico niet afgedekt en belegging was als laagrisico product verkocht cq geschakeld aan hypotheek) te snel is ingeteerd.

Consumenten hebben constructie voor 30 jaar. Het depot moet de consument maandelijks van een bedrag voorzien om de hoge lasten te betalen. Als deze eerder wil aflossen omdat hij moet verhuizen naar huurhuis, kan hij het depot gebruiken om de restschuld tegemoet te komen. Het depot is echter veel lager dan bij het aangaan van de constructie was berekend. Naast een onderwaterstand op de waarde van het huis is er zo ook ook 'lager water' stand op het depot!

17 maart 2014 Eerste verweer van ING op de klacht bestaat uit een poging om de klacht als niet-ontvankelijk te laten verklaren. Onze klant zou niet ontvankelijk zijn daar in de garantieregeling tevens is bepaald dat hij zich niet meer mag beklagen over de MWH.
Het is inderdaad niet meer mogelijk om te klagen over de misleiding van destijds en het feit dat er meer risico werd genomen dan gecommuniceerd. Onze client heeft echter NIEUWE klqachten geformuleerd daar de ING weigert de MWH mee te verhuizen. Daarmee voorkomt de ING dat zij geen uitkeringen hoeft te doen uit hoofde van de garantieregeling. Tot op heden was er afdoende vermogen en hoefde de ING niet bij te passen. Opbreken van de hypotheek betekent dat de garantie vervalt. De schade die zo in 2004 voor de consument is vastgesteld wordt op deze wijze alsnog niet vergoed!


FD 12/02/2004

Beleggingshypotheek Postbank bron van ruzie
Het Financieel Dagblad, 12 februari 2004
AMSTERDAM

Een beleggingshypotheek van de Postbank is inzet van een conflict. De bank heeft een 'aantal' klachten ontvangen waarin klanten zich zorgen maken over de waardedaling van het onderliggende Postbank Obligatiefonds. De intrinsieke waarde van dit wereldwijd beleggende obligatiefonds is vorig jaar met 7,5% en in 2002 met 6,2% gedaald. De kritiek richt zich op de 'Meerwaarde Hypotheek'. Met deze hypotheekconstructie was het mogelijk de overwaarde van de woning te benutten voor het afsluiten van een hogere hypotheek zonder hogere maandlasten. Maandelijks worden uit het beleggingsfonds de rentebetalingen verricht. Hoe lager de vermogenswaarde hoe meer aandelen er moeten worden onttrokken. De klanten vrezen voor uitholling van hun beleggingsfonds waard oor ze in de loop der jaren toch met hogere hypotheeklasten opgezadeld worden.

Financieel- juridisch adviesbureau Vermogensmonitor uit Den Haag, die zich opwerpt als belangenbehartiger van de gedupeerden, vindt dat Postbank verzuimd heeft de klanten te wi jzen op de risico's van het fonds. 'Klanten werd bij het afsluiten van de hypotheek voorgehouden dat het fonds een laag risico had', zegt directeur Paul van Straaten. De Postbank heeft haar zorgplicht tegenover haar klanten verzuimd, zo stelt Van Straaten die schat dat 6500 tot 7000 klanten door de meerwaardehypotheek zijn gedupeerd. Het obligatiefonds belegt voor een deel in Amerikaanse staatsleningen. Het ontstane waardeverlies van het obligatiefonds is dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de dollarda ling. Volgens Ivar Roeleven, hoofd beleggingsfondsen Nederland bij Postbankmoeder ING , is het valutarisico van het Postbank Obligatiefonds 'standaard niet afgedekt'. 'In het prospectus staat dat heel uitdrukkelijk. Maar het is ontnuchterend te constateren hoe weinig die worden opgevraagd', aldus Roeleveen. Hij ontkent berichten dat de fondsmanager zou zijn ontslagen'. Dat is pure onzin, dat wil ik krachtig tegenspreken.' De negatieve rendementen van de laatste twee jaar vindt hij 'heel jammer', maar gezi en het karakter van het fonds 'niet onlogisch'. 'De langetermijndoelstelling van het fonds staat nog steeds overeind.' Roeleven merkt op dat zelfs het afgelopen jaar nieuwe klanten in het fonds toetraden. Hij wil niet ingaan op de manier waarop klanten des tijds zijn geadviseerd toen zij de meerwaardehypotheek afsloten. 'Die verantwoordelijkheid ligt bij de Postbank .'

Tros tv - programma Radar besteedt binnenkort aandacht aan de kwestie. Vermogensmonitor heeft Postbank in een 'open brief' gevraagd om inlich tingen en voor een gesprek om over een oplossing te praten. Vermogensmonitor is ook met een eigen onderzoek bezig. Volgens Van Straaten is er op basis van tientallen klachten en verschillende dossiers al veel informatie voorhanden. Daaruit blijkt dat de Postbank klanten uiteenlopende voorstellen heeft gedaan om welke tevens zijn voorzien van een verklaring waarmee zij afzien van 'claims' tegen de Postbank . Wij merken hierbij op dat uit ontwikkelingen valt op te maken dat de kwestie omtrent de MeerWaardeh ypotheek thans escaleert. Op 30 januari jl. zijn wij met de Stichting Adviesverlies overeengekomen om gezamenlijk op te treden voor de bezitters van de MeerWaardehypotheek. Vanaf 1 januari 2004 geldt er een nieuwe voorwaarde in de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente op uw nieuwe woning.

terug naar wegwijzer