KiFiD - het een alternatief voor de rechtbank?

Wat kan het KiFiD voor mij betekenen? Is het een alternatief voor de rechtbank?

Op de website van het Klachteninstituut financiële Dienstverlening (KiFiD) staat de volgende omschrijving:
Wanneer u als consument een klacht hebt over een financieel product of een financiele dienst, kunt u deze indienen bij het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. U moet wel eerst samen met uw financiele dienstverlener een oplossing proberen te vinden via de interne klachtenprocedure (IKP). Kifid is ingesteld door banken, verzekeraars, intermediairs, vermogensbeheerders en andere financiele dienstverleners. Zij hebben echter geen enkele zeggenschap over de behandeling van klachten.
De voordelen van Kifid zijn:
 • objectief en onafhankelijk
 • deskundig
 • laagdrempelig en snel
 • betaalbaar

 • Tot op zekere hoogte is de eigen omschrijving van het KiFiD juist. Met name de deskundigheid en de betaalbaarheid zijn grote voordelen ten opzichte van de gang naar de burgerlijke rechter.

  Objectiviteit
  De objectiviteit is door de Wabeke-norm in de Woekerpolisaffaire echter ernstig in twijfel getrokken en leidde op 18 mei 2011 zelfs tot Kamervragen en het voorstel om de schijn van partijdigheid weg te nemen door de financiering van het instituut anders te organiseren. In de periode daarop nam de aandacht in de media fors toe. Op diverse consumentensites en diverse blogs is de kritiek uit de lente van 2011, nog steeds leesbaar.
  De kritiek heeft ertoe geleid dat bestuursleden van brancheorganisaties die zitting hebben in het bestuur van KiFiD, destijds hun zetel ter beschikking hebben gesteld. Zij gaven daarmee gevolg aan het advies van mr. Bert van Delden, de vroegere voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die eerder onderzoek deed naar het functioneren van het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening. Direct betrokkenen van het kifid verweerden zich waar mogelijk, maar voor de buitenwereld had dit iets van de slager die zijn eigen vlees keurde.

  Laagdrempelig en snel
  Wat de snelheid betreft leidt de vergelijking met de gang naar de rechter al snel tot de conclusie dat het traject relatief snel doorlopen kan worden. In absolute zin kan het echter ook een meerjaren plan blijken te zijn.
  De grote toestroom in 2009 van klachten die betrekking hebben op effectenhandel (70% meer dan in 2008) leidde ertoe dat zaken uit de eerste helft van 2009 pas in het najaar van 2011 voor een hoorzitting bij de Geschillencommissie in aanmerking komen. Met een gemiddelde van circa 32 maanden was de behandeling door het KiFiD dus een meerjaren plan. De doorloopsnelheid van een klacht zal ongetwijfeld dalen wanneer het aantal klachten afneemt. Ook heeft het KiFiD beterschap beloofd.

  Sinds de invoering van het nieuwe Reglement in oktober 2014 lijkt de doorlooptijd aanzienlijk afgenomen. De procedure ombudsman is sindsdien geen verplichte procedure meer, hetgeen de doorlooptijd zeer ten goede komt.

  Woorden en begrippen KiFiD



  KiFiD aangesloten
  Bij wet is geregeld dat alle - in Nederland opererende - financiële dienstverleners aangesloten zijn bij het KiFiD. Als een dienstverlener NIET in het register van het KiFiD voorkomt, dan is er of sprake van een misleidende activiteit of de dienstverlener is buitenlands en biedt haar diensten niet rechtstreeks in Nederland aan. Een overzicht van alle aangesloten dienstverleners

  kifid betekenis
  KiFiD staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het KiFiD is gevestigd boven het Centraal station van Den Haag en behandelt klachten van consumenten over financiële dienstverleners, financiële producten en financiële adviezen. In enkele gevallen zijn ook besloten vennootschappen met hun klacht 'ontvankelijk'. Te denken valt aan pensioen BV of beheer BV die uitsluitend belast is met het beheren van vermogen van een natuurlijke persoon.

  kifid bindend
  In het register van het KiFiD staan alle financiele dienstverleners die in Nederland actief zijn. Van iedere instelling is tevens vastgelegd of zij zich bindend hebben verklaard aan uitspraken van de Geschillencommissie. Zij die zich niet bindend hebben verklaard kunnen een negatief oordeel straffeloos naast zich neerleggen. Voor de cosument is een dergelijke instelling dus een moeilijk aan te spreken organisatie; alleen een gang naar de burgerlijke rechter biedt dan zicht op een bindend vonnis.
  Artikel op IEX

  kifid commissie van beroep
  De Commissie van Beroep is de laatste entiteit binnen het KiFiD die zich kan buigen over een klacht. De CvB neemt zaken in behandeling die eerst zijn behandeld door de Geschillencommissie. Zowel consument (eiser) als de financiele instelling (verweerder) kan in beroep. Er geldt een termijn van 6 weken gerekend vanaf de datum van de uitspraak waarbinnen beroep kan worden aangetekend. Voor de consument moet overigens het geldelijke belang wel tenminste 25.000 Euro zijn. Eikpunt voor de bepaling van de hoogte van het belang is de aanmelding bij het kifid.
  De CvB buigt zich uitsluitend over uitspraken die zijn uitgebracht in de vorm van een bindend advies.


  kifid den haag
  KiFiD staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het KiFiD is gevestigd boven het Centraal station van Den Haag en behandelt klachten van consumenten over financiële dienstverleners, financiële producten en financiële adviezen. Telefoonnummer: 070 333.89.99

  kifid geschillen
  Het kifid behandelt geschillen van consumenten over financiële dienstverleners, financiële producten en financiële adviezen. Feitelijk behandelt het KiFiD uitsluitend klachten die niet naar tevredenheid zijn afgewikkeld (tijdens IKP) en derhalve te zijn te betitelen als een geschil.

  kifid hoger beroep
  Het is mogelijk om in hoger beroep te gaan bij de Commissie van Beroep nadat de Geschillencommissie een bindend advies heeft uitgebracht. Zowel consument (eiser) als de financiele instelling (verweerder) kan in beroep. Er geldt een termijn van 6 weken gerekend vanaf de datum van de uitspraak waarbinnen beroep kan worden aangetekend. Voor de consument moet overigens het geldelijke belang wel tenminste 25.000 Euro zijn. Eikpunt voor de bepaling van de hoogte van het belang is de aanmelding bij de Ombudsman.

  kifid ikp
  Het KiFiD behandelt uitsluitend klachten die eerst zijn voorgelegd (consument doet beroep op interne klachtenprocedure (IKP)) aan de financiele dienstverlener en die vervolgens niet naar tevredenheid zijn afgewikkeld. Na de afsluiting (afwijzing van klacht door instelling of afwijzing van de consument van het voorstel of de compensatie) heeft de consument 3 maanden om de zaak (de klacht(en); het geschil) aan het KiFiD voor te leggen.

  kifid jurisprudentie
  Het KiFiD publiceert nagenoeg alle uitspraken van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. Sinds 2013 worden ook de namen van de instellingen vermeld.

  kifid klacht
  Het kifid behandelt klachten van consumenten over financiële dienstverleners, financiële producten en financiële adviezen. Feitelijk behandelt het KiFiD uitsluitend klachten die niet naar tevredenheid zijn afgewikkeld (tijdens IKP) en derhalve te zijn te betitelen als een geschil.

  kifid kosten
  Het KiFiD rekent geen eigen bijdrage (meer). De bijdrage voor de behandeling door de Commissie van Beroep is 500 euro.

  kifid niet bindend
  In het register van het KiFiD staan alle financiele dienstverleners die in Nederland actief zijn. Van iedere instelling is tevens vastgelegd of zij zich bindend hebben verklaard aan uitspraken van de Geschillencommissie. Zij die zich niet bindend hebben verklaard kunnen een negatief oordeel straffeloos naast zich neerleggen. Voor de cosument is een dergelijke instelling dus een moeilijk aan te spreken organisatie; alleen een gang naar de burgerlijke rechter biedt dan zicht op een bindend vonnis. Vermogensmonitor is van mening dat consumenten zichzelf ernstig benadelen wanneer zij zaken doen met instellingen die zich niet als bindend hebben laten registreren. Over dit item is in 2013 veel te doen geweest.
  Artikel op IEX

  kifid of rechter
  Het KiFiD is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de burgerlijke rechter.
  Er zijn diverse omstandigheden te noemen die maken dat de consument zich NIET kan wenden tot het KiFiD. Primair is dit in gevallen waar de termijn waarbinnen een beroep op het kifid kon worden gedaan, is verstreken. De klacht wordt in dat geval niet-ontvankelijk verklaard. In eerste instantie bepaalt de afdeling intake of een klacht ontvankelijk is. De afdeling kijkt hiervoor naar de feiten die zijn ingevuld op het klachtformulier!
  Het kan ook zijn dat het belang (de schade) zo groot is dat deze volgens het reglement niet behandeld kan worden. De grens ligt op 1.000.000. (excl. vertragingsrente en kosten).

  kifid ontvankelijk
  Klachten en geschillen dienen samen met het klachtformulier van de ombudsman te worden aangemeld bij het KiFiD. De afdeling intake bepaalt vervolgens of de klacht voldoet aan het reglement. Wanneer dit ogenschijnlijk zo is dan wordt de klacht als ontvankelijk bestempeld en neemt de Ombudsman de klacht in behandeling. Het is echter NIET uitgesloten dat de financiele instelling gedurende de procedure stelt dat de klacht te laat is ingediend. Er zijn diversen zaken gepubliceerd waar pas na zeer lange tijd (procedure Geschillencommissie) alsnog bepaald werd dat de klacht NIET-ontvankelijk is. actueel voorbeeld
  voorbeeld; (twee procedures aangespannen)
  voorbeeld; (te grote vordering)

  kifid procedure
  zie voor de werking van het kifid de Handleiding 'zelf klagen'

  kifid register
  In het register van het KiFiD staan alle financiele dienstverleners die in Nederland actief zijn. Van iedere instelling is tevens vastgelegd of zij zich bindend hebben verklaard aan uitspraken van de Geschillencommissie.
  Een overzicht van alle aangesloten dienstverleners

  kifid reglement
  Het Kifid kent twee belangrijke reglementen voor de klager: het reglement Ombudsman en Geschillencommissie en het reglement van de Commissie van beroep. Eens in de paar jaar worden er wijzigingen doorgevoerd. In de loop van 2014 verwachten we een wijziging.
  Reglement

  kifid uitspraken
  Alleen de uitspraken van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep worden gepubliceerd. Die van de ombudsman niet.


  kifid zorgplicht
  Het KiFiD heeft de afgelopen jaren steeds meer zaken behandeld (meer dan 500) waarin de zorgplicht een belangrijke rol speelt.
  Vermogensmonitor is specialist in zorgplichtzaken.
  Zoeken op trefwoord op kifid.nl

  zie ook kifid-klachtenbehandeling

  terug naar wegwijzer

  Alles over het klachteninstituut KiFiD en de mogelijkheden om er verhaal te halen op uw financiële dienstverlener

  KiFiD; het alternatief voor de rechtbank?

  werking van het KiFiD

  Handleiding zelf klagen

  artikel FD (juni 2013): Van ombudsman tot rechtszaak

  Kifid woorden/begrippen-lijst